Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Bina Tepit ve Değerlendirme

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin 14 üncü Fıkrası:

Bilindiği üzere, 6360 sayılı "13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 1. Maddesi gereğince, önceden Büyükşehir Belediyesi olan iller ile yeni kurulan Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, köyler mahalle, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmışlardır.

Söz konusu Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında belirtilen, "Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı alınış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir." hükmü gereği Kanunun yayınlandığı tarihe kadar inşaatı bitirilmiş olan yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığı tespit edilenlere Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu düzenlenebilmektedir.

              BİNA TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN GEREKLİ  BELGELER:

           Dilekçe ve ekinde aşağıda belirtilen belgelerin Müdürlüğümüze iletilmesi halinde (Kanunun yayımlandığı tarih olan 06.12.2012 tarihinden önce tamamlanan ve  parselin il ve ilçe mücavir sınırları dışında bulunan yapılar için) teknik elemanlarımız tarafından yerinde inceleme yapılarak Bakanlığımız mevzuatı açısından uygun olan yapılara Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu düzenlenmektedir.


1) Binanın ve parselin üzerinde gösterildiği ve her ikisinin de köşe noktalarının koordinatlarının yazılı olduğu güncel ve onaylı Aplikasyon Krokisi - LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Bürolarından alınacaktır).

2)      Güncel ve onaylı Tapu Kayıt Örneği ( İlgili Tapu Müdürlüğü’nden alınacaktır).

3)      Tapu senedi fotokopisi

4)      Kimlik fotokopisi

5)      200 m²’ ye kadar olan yapılar için 500 TL harç parası yatırılması gerekiyor. 200 m²’ den büyük ise her bir m² 2 TL ile çarpılarak 500 TL ye eklenir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu için Halk Bankası’nın 404 nolu hesabına yatırılarak Dekontu Müdürlüğümüze getirilecektir.