Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği
Kiralama Başvuruları
KORUNAN ALANLARDA BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU
ALTINDAKİ ALANLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN BAŞVURULARDA
İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELER
 
1-     Talep dilekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik, fiilen yaptığı iş, adres ve iletişim bilgileri,
2-     Gerekiyor ise talep sahibinin yetki belgesi ya da vekaletname,
3-     Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin bilgi ve belgeler,
4-     Talep edilen alanın işaretlendiği onaylı Çevre Düzeni Planı Paftası,
5-     Talep edilen alana ait varsa yürürlükte bulunan onaylı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftaları ile Lejantları,
 
6-     Talep edilen alanın kıyıda bulunması halinde;
    - Kıyı kenar çizgisi gerisinde bulunan mülkiyetlere ilişkin bilgi ve belgeler (Harita plan örneği ya da mülkiyet aplikasyon krokisi, tapu senedi/tapu yerine geçen belge, güncel tapu tescil belgesi)
 - Talep edilen alana ait 1/1000 Ölçekli Halihazır üzerine kıyı kenar çizgisinin işlendiği onaylı Kıyı Kenar Paftası,
7-   Talep edilen alanın talep gerekçesi ve kullanım amacına ilişkin bilgi raporu,
8-   Vaziyet Planı ve Mimari Uygulama Projelerinde;
    - 5. ve 6. Maddelerde istenilen bilgi ve belgelerin çakıştırılarak vaziyet planının oluşturulması; kiralanması talep edilen alanın ve yapımı talep edilen tesislerin köşe noktalarının oluşturulan vaziyet planına işaretlenmesi,
 - İşaretlenen köşe noktalarına ait koordine özet çizelgesi ve alan hesap çizelgesinin (tesis ve kiralanan alan metrekareleri) projeye eklenmesi,
 - Yapılacak tesislere ilişkin 1/50 Ölçekli Mimari Uygulama Projeleri,
 - Vaziyet Planı ile Mimari Uygulama Projelerinin aynı proje içerisinde yer alması, ayrıca Mimar ve Harita Mühendisi tarafından imzalanması,
   - Mimar ve Harita Mühendisine ait büro tescil belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü,
9- Kiralanması talep edilen alanın;
   - Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan "Korunan alanlara ait izin görüş ve imar uygulamaları her türlü izin (inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj vb" hizmet bedelinin,
   - Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan “Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü Maddesinde Tanımlanan Kiralamaya İlişkin Başvurular” hizmet bedelinin, Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Tahsilat Hesabına yatırılması ve dekontunun iletilmesi gerekmektedir.
 
TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE GÜNÜBİRLİK ALANLARIN KİRALANMASINDA
TALEP SAHİPLERİNDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
 
1-     Talep dilekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik, adres ve iletişim bilgileri,
2-     Gerekiyor ise talep sahibinin yetki belgesi ya da vekaletname,
3-     Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin bilgi ve belgeler,
4-     Talep edilen alanın işaretlendiği onaylı Çevre Düzeni Planı Paftası,
5-     Talep edilen alana ait varsa yürürlükte bulunan onaylı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftaları ile Lejantları,
6-     Talep edilen alanın kıyıda bulunması halinde;
a)      Kıyı kenar çizgisi gerisinde bulunan mülkiyetlere ilişkin bilgi ve belgeler (Harita plan örneği ya da mülkiyet aplikasyon krokisi, tapu senedi/tapu yerine geçen belge, güncel tapu tescil belgesi)
b)      Talep edilen alana ait 1/1000 Ölçekli Halihazır üzerine kıyı kenar çizgisinin işlendiği onaylı Kıyı Kenar Paftası,
7-    Talep edilen alanın talep gerekçesi ve kullanım amacına ilişkin bilgi raporu,
8-    Talep edilen alana ilişkin vaziyet planı ve mimari uygulama projeleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.
a)       5. ve 6. Maddelerde istenilen bilgi ve belgelerin çakıştırılarak vaziyet planının oluşturulması; kiralanması talep edilen alanın ve yapımı talep edilen tesislerin köşe noktalarının oluşturulan vaziyet planına işaretlenmesi,
b)      İşaretlenen köşe noktalarına ait koordine özet çizelgesi ve alan hesap çizelgesinin (tesis ve kiralanan alan metrekareleri) projeye eklenmesi,
c)       Yapılacak tesislere ilişkin 1/50 Ölçekli Mimari Uygulama Projeleri,
d)      Vaziyet Planı ile Mimari Uygulama Projelerinin aynı proje içerisinde yer alması, ayrıca Mimar ve Harita Mühendisi tarafından imzalanması,
e)      Mimar ve Harita Mühendisine ait büro tescil belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü,
 
9-    Kiralanması talep edilen alanın;
a)       Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan "Korunan alanlara ait izin görüş ve imar uygulamaları her türlü izin (inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj vb" hizmet bedelinin,
b)      Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan “Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü Maddesinde Tanımlanan Kiralamaya İlişkin Başvurular” hizmet bedelinin, Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Tahsilat Hesabına yatırılması ve dekontunun iletilmesi gerekmektedir.
 
 
 
İMAR PLANI GEREKTİRMEYEN AHŞAP İSKELE (100M2 GEÇMEYEN)
KİRALAMA BAŞVULARINDA İSTENECEK BELGELER
 
1-     Talep dilekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik ve adres bilgileri,
2-    Taahhütname
3-    Gerekçe Raporu
4-    Talep edilen ahşap iskele yerine ait koordinat bilgileri ve alan büyüklüğü(m2),
5-    Kıyı kenar çizgisi, mülkiyet sınırları ve ahşap iskele yeri işlenmiş olan vaziyet planı ve dijital kopyası,
6-    Ahşap iskelenin yapılacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tasdikli örneği,
7-    Ahşap iskelenin mimari projesi,
8-    Ormana bitişik alanda ise ilgili Orman İşletme Müdürlüğünden uygun görüş yazısı,